Bygglov beviljat för om- och påbyggnaden av Åsnen 2

Det beviljade bygglovet (1 juli 2016) för om- och påbyggnaden av Åsnen 2 (ICA-huset) verkar inte innebära några väsentliga förändringar jämfört med den inlämnade ansökan i våras. (Se föreningens hemsida). Det befintliga huset ska således byggas om till bl.a. skollokaler och påbyggnaden med de tre huskropparna uppe på huset ska ju sträcka sig upp på kanten av berget. För Årstaterrassen är det framför allt boende i hus 3 och 5 som kommer att få en ny huskropp och skolgård nära sig. Så här illustreras den västligaste påbyggda fasaden i bygglovshandlingarna:

ny-fasad-vaster

Alla tre huskropparna kommer att ha loftgångar med i huvudsak mycket små lägenheter. Större lägenheter blir det bara i vardera ände av huskropparna. Så här ser ett våningsplan i den västligaste huskroppen ut enligt bygglovhandlingarna:

ett-vaningsplan-i-vastligaste-huset

Hur tidplanen ser ut för det samlade projektet vet vi inte ännu. Glädjande är i alla fall att ICA blir kvar. För boende i 48-an och 39-an med utblick åt väster kommer snart det friliggande huset med studentbostäder att växa upp i synbilden.

Så här skriver Fortis Fastigheter själva, delvis försäljningspoetiskt, på sin hemsida om hela projektet:
”Om- och tillbyggnad av befintlig verksamhetsbyggnad innebär totalt 111 hyreslägenheter, en grundskola för ca 900 elever samt verksamhetslokaler. Påbyggnaden på det befintligt huset kommer att ske i form av tre stycken lameller om 4-våningar vardera. Lamellerna sträcker sig i nord-sydlig riktning. Ytterligare ett bostadshus, Åsnen 4, med 94 st studentlägenheter kommer att uppföras. Även det kommer att bli ett lamellhus om 6-våningar. Placeringen blir öster om den befintliga fastighet.
Nytillskotten av byggnader har ritats av Bergkrantz Arkitekter. Husen förhåller sig till omgivande bebyggelse genom att skalan av bostadsdelarna anknyter till skalan i kvarteret. Huslamellerna bildar ett visuellt filter mellan park och gata, mellan natur och stad. Landskapet på bägge sidor om kvarteret är utformat med omsorg för att tillgängliggöra kullen från gatan.
Som byggherre hänvisar Fortis Fastigheter ALLA som är intresserade av en bostad till Stockholms Stads Bostadsförmedling. För mer information besök deras hemsida på www.bostad.stockholm.se. ”

Annonser

Det blir nära till skolgård och nya hus

Det är alltid svårt att utifrån kartor och planskisser förstå hur man själv kommer att beröras. Nu har man på berget tydligen ritat upp var skolgårdens stängsel ska placeras. Nedanstående bild – ett utsnitt jag gjort från en illustration i bygglovhandlingarna – visar föreningens tre första hus, den kommande skolgårdens gräns samt de kommande huskropparna som ska byggas uppe på ICA-huset.

nya kontra våra hus

Har vi räddat Vättersberget?

Vättersberget är tyvärr fortfarande till större delen betecknat som ”för allmänt ändamål” enligt 1940 års stadsplan vilket knappast längre borde vara relevant med hänsyn till de stora förändringar som nu sker i kanten av berget och i närliggande delar av Årsta. Stadsdelsnämnden har beslutat om en parkplan som började gälla 1 mars 2016, men i den finns inte berget alls medtaget. Därmed kommer man antagligen inte heller att göra några naturvårdande eller andra insatser för skötseln av berget och kanske inte heller argumentera för obebyggt berg om/när nya byggprojektförslag dyker upp i framtiden. För att försöka ändra på det har jag (Stefan Stenberg) på eget bevåg till stadsdelsförvaltningen nyligen skickat underlag med samma struktur som sidorna i parkplanen och inledningsvis försökt visa hur viktigt berget är som grönområde. Så här beskrivs berget inledningsvis:

Naturmarksområde som till stor del består av häll­markstallskog med inslag av några fuktigare partier. Området är omgärdat av punkt­hus­bebygg­else med 423 lägenheter. I direkt anslutning till berget i norr är ett hus med 98 studentlägenheter under uppförande och fastställd plan finns för ytterligare tre huskroppar med cirka 130 lägenheter. Det befintliga kontorshuset i områdets norra del kommer att byggas om för Engelska skolans behov (enl. uppgift inledningsvis 420 elever i årskurs 4-8). Vättersberget kommer således framöver att fungera som självklart grönområde för såväl redan kringboende som många tillkommande. Även för stora delar av den planerade bebygg­elsen kring Bolidenplan/ Årstastråket kommer Vättersberget att vara det närmaste grönområdet. Argumenten för att ha berget kvar som grönområde är således mycket starkt.”

Läget för Åsnen i april 2016

Sprängning pågår för det första, fristående huset som ska inrymma 98 studentlägenheter.

I det befintliga stora ”ICA-huset” ska det bli skola (Engelska skolan) på plan 4-6. Bygglov har beviljats för denna ombyggnad. Enligt tidningsuppgifter ska skolan starta nästa år (=höst?) med åk 4-8. Det innebär att den förskola som skissades i det tidigare hanterade planärendet uppenbarligen inte ska komma till stånd. Utanför husets sydvästra del blir det således skolgård istället för förskolegård.

detalj ur bygglovansökan

Byggnadslovsprövning pågår för den tillbyggnad av tre huskroppar som ska ske för bostadsändamål uppe på huset. I dagsläget vet vi inte när beslut om bygglov kommer att bli klart eller när denna tillbyggnad kan komma att påbörjas resp. bli klar.

ICA-butiken kommer att vara kvar.

Bygglov för det första huset är beviljat

Under våren-försommaren 2015 har Fortis Fastigheter AB lämnat in bygglovhandlingar för den friliggande byggnaden direkt väster om våra hus nr 48 och 39 och Stadsbyggnadsnämnden beviljade bygglov den 3 juli. Tanken är att huset ska inrymma 98 studentlägenheter och i bottenvåningen ha gemensamhetslokaler och ett café. Fortis förslag är att fasaderna utförs i grönaktigt, glaserat tegel. Så här illustrerades huset i bygglovsansökan.

vy

I tjänsteutlåtandet (daterat 2015-06-10) skrev handläggaren på Stadsbyggnadskontoret att färgen kan upplevas något mörk och kylig. Hur diskussionen därefter har gått vet vi i dagsläget inte. Formellt är det möjligt att överklaga nämndens beslut om bygglov vilket i så fall måste ske senast 21 augusti. Den föreslagna byggnaden överensstämmer dock med den placering och höjd som den fastställda stadsplanen anger så nämnden kommer endast att vara intresserad av synpunkter på husets utformning och utseende. Våra argument för att helt slippa huset avfärdades i och med att stadsplanen vann laga kraft.

Ännu ingen bygglovansökan inlämnad

Vid kontroll med Stadsbyggnadskontoret 14 november 2014 kunde konstateras att det ännu inte finns någon bygglovansökan inlämnad för den nybyggnation som den fastställda planen medger.

Hur går det med Åsnen?

I dagsläget kan bara konstateras att fastighetsägaren, Fortis AB, ännu inte har lämnat in någon bygglovansökan till Stadsbyggnadskontoret.